راستی کن، که راستان رستند****************** در جهان راستان قوی دستند


تا راستی و درستی در میان نباشد، گویی بارگذاری کج رخ داده است و دستیابی به مقصود حاصل نمی‌شود. تا اطلاعات واقعی و صحیح در کار نباشد، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌ها همه به بیراهه خواهند رفت و بدون داشتن داده‌های روا، راه برای یافته‌های ناروا باز خواهد بود. در حوزه فرش دست‌باف نیز ماجرا همین‌گونه است. بن‌مایه‌ای از اطلاعات درست لازم است تا پژوهش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها خروجی مناسبی داشته باشند، وگرنه نافرجام یا بدفرجام خواهند بود. شوربختانه در دنیای فرش دست‌باف ایران آنچه مشهود است آمار و اطلاعاتی بدون مطالعه، ذهنی، تخیلی و بدون مستندات کافی است که گاه از سر دلسوزی بر زبان اهالی فرش جاری یا بر قلم پژوهشگران و نویسندگان این وادی روان می‌شود. طره به همراهی همراه ارجمند خود و پیشکسوت اهل مطالعه و موشکاف فرش دست‌باف جناب آقای «مقصود فراش توسی» بر آن است تا در اقدامی تازه به «راستی آزمایی» گفته‌ها و نوشته‌ها درباره فرش ایران بپردازد.

راستی ورز و رستگاری بین****************** یار شو خلق را و یاری بین

راست: گفته، نوشته یا آمار دقیق و واقعی است و بررسی‌ها درستی آن را تایید می‌کنند.

نیمه‌راست: گفته، نوشته یا آمار درست است؛ اما گویا نیست و نیازمند ارائه توضیح بیشتری است.

ناراست: گفته، نوشته یا آمار نادرست است و اسناد و مدارک معتبر آن را رد می‌کنند.

نارسا:گفته، نوشته یا آمار گنگ و مبهم است یا به عمد به گونه‌ای بیان شده تا بر واقعیتی سرپوش بگذارد و اذهان را به بیراهه بکشاند یا ممکن است نتوان به آسانی درستی و نادرستی آن را بررسی کرد.