آزمودنى ها

محمدمهدی فرشچی موحد معاون بازاریابی مرکز ملی فرش ایران
عبدالله بهرامی مد‌‌‌‌یرعامل اتحاد‌‌‌‌یه سراسری تعاونی های تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف ایران