نا راست

نا راست


گفته، نوشته یا آمار، نادرست است و اسناد و مدارک معتبر آن را رد می‌کنند.

محمدمهدی فرشچی موحد معاون بازاریابی مرکز ملی فرش ایران
نا راست