نا راست

نا راست


گفته، نوشته یا آمار، نادرست است و اسناد و مدارک معتبر آن را رد می‌کنند.

عبدالله بهرامی مد‌‌‌‌یرعامل اتحاد‌‌‌‌یه سراسری تعاونی های تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان فرش د‌‌‌‌ستباف ایران
نا راست