نیمه راست

نیمه راست


گفته، نوشته یا آمار درست است اما گویا نیست و نیازمند ارایه توضیح بیشتری است.