منوچهر طلایی

منوچهر طلایی


دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان

دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان