محمد شریعتمداری

محمد شریعتمداری


وزیر صنعت، معدن و تجارت