نارسا

نارسا


گفته، نوشته یا آمار گنگ و مبهم است، یا به عمد به گونه‌ای بیان شده تا بر واقعیتی سرپوش بگذارد و اذهان را به بیراهه بکشاند، یا ممکن است نتوان به آسانی درستی یا نادرستی آن را بررسی کرد.

علی وقف‌چی رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس
نارسا